യുവ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കൽ പ്രധാന ലക്ഷ്യം

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകനായി കിബു വികൂന ചുമതലയേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആയിരുന്നു‌. അദ്ദേഹം വലിയ പദ്ധതികൾ ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ മികച്ച

Read more