കൊളത്തൂർ പാലിയേറ്റീവ് പോസ്റ്റർ വിളംബര പ്രദർശനം നടത്തി

കൊളത്തൂർ പെയിൻ ആൻറ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ജനവരി 15ന് നടക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് ദിനത്തോടു ബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിളംബര പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം നടത്തി.”പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിലച്ചുപോവരുത്” എന്ന

Read more