വെൽഫെയർ പാർട്ടി മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽപ്രതിഷേധ കൂട്ടംസംഘടിപ്പിച്ചു

“ഹഥ്റസിലെ ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെ
നീതിക്കായി പൊരുതുക”
എന്ന പ്രമേയത്തിൽ
വെൽഫെയർ പാർട്ടി മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ
പ്രതിഷേധ കൂട്ടം
സംഘടിപ്പിച്ചു.

%d bloggers like this: