മരണപ്പെട്ടു

പടിഞ്ഞാറ്റുംപുറം മഹല്ലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പറപ്പള്ളത്ത് തെക്കുംകൂറ്റിൽ കുഞ്ഞുണ്ണീൻ എന്നവരുടെ മകൻ വാപ്പുട്ടി എന്ന മുഹമ്മദാലി അല്പം മുമ്പ് ഒമാനിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു

%d bloggers like this: