ഷാജി സാറിന് സഹപ്രവർത്തകർ നൽകിയ യാത്രയപ് പരിപാടിയിൽ നിന്ന്

വളാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പാലക്കാട് കോങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന MK ഷാജി സാറിന് സഹപ്രവർത്തകർ നൽകിയ യാത്രയപ് പരിപാടിയിൽ നിന്ന്.

%d bloggers like this: