മരണപ്പെട്ടു

മൂർക്കനാട്: കരുപറമ്പ് മഹല്ലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന PV ബാവ എന്നവരുടെ മകൻ ഷിഹാബ് എന്ന സാബു വിദേശത്ത് വെച്ച് മരപ്പെട്ടു

%d bloggers like this: