എടപ്പലം മൂർക്കനാട് പാലം പൂർണമായി അടച്ചു

മൂർക്കനാട് :ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൌൺ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എടപ്പലം മൂർക്കനാട് പാലം പൂർണമായി അടച്ചു

%d bloggers like this: