ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളൾ പിടിച്ചെടുത്തു

വളാഞ്ചേരി മുക്കിലപ്പീടികയിൽ നിന്നും സിലിണ്ടറുകൾ തഹസിൽ ദാർ റൂം തുറന്ന് ഏറ്റെടുത്തു 21 സിലിണ്ടറുകളാണ് ഓക്സിജൻ നിറക്കുന്നതിനായി ഓഫീസർമാർ പിടിച്ചെടുത്തത്

%d bloggers like this: