പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ കാട്ടുമാടം മന ട്രസ്റ്റ് കൈമാറുന്നു

ഇരിമ്പിളിയം പഞ്ചായത്ത് ലേക്കുള്ള പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ കാട്ടുമാടം മന ട്രസ്റ്റ് കൈമാറുന്നു

%d bloggers like this: