മൂർക്കനാട് നജീബ് സഖാഫി വയനാട് ജില്ലയിൽ ഫോറെസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആയി നിയമിതനായി

മൂർക്കനാട് വടക്കുമ്പ്രം മാടായിതൊടി നജീബ് സഖാഫി
വയനാട് ജില്ലയിൽ ഫോറെസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആയി നിയമിതനായി

%d bloggers like this: