കെട്ടിടത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു

തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻററിന് എംഎൽഎ ഫണ്ടിൽ നിർമിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഒ.പി കെട്ടിടത്തിനും ഹാളിനുമായി 27 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചതായി എംഎൽഎ മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ അറിയിച്ചു.

%d bloggers like this: