മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F2333456296664514%2Fvideos%2F855574188296375%2F&width=0" width="0" height="0" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
%d bloggers like this: