പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള വിഷയത്തിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുന്ന കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം

%d bloggers like this: