റിയാദ് -കോഴിക്കോട് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം എട്ടു മണിയോടെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരും.

റിയാദ് -കോഴിക്കോട് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം വൈകിട്ട് എട്ടു മണിയോടെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. റിയാദിൽ നിന്ന് ഇന്നെത്തുന്നത് 149 പേർ

%d bloggers like this: