നാസിയ ഫേൻസി കൂരാച്ചിപടി ഉടമ മൂച്ചികൂടൻ ബഷീർ മരണപ്പെട്ടു

വിളയൂർ :കൂരാച്ചിപ്പടി മഹല്ലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന നാസിയ ഫേൻസി കൂരാച്ചിപടി ഉടമ മൂച്ചികൂടൻ ബഷീർ മരണപ്പെട്ടു

%d bloggers like this: