എസ്.എസ്.എൽ.സി.പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിർമ്മിച്ച മാസ്ക്കുകൾ കൈമാറി

എ ട പ്പലം പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച് എസ്.എസിലെ സ്കൗട്ട്സ് & ഗൈഡ്സ് അംഗങ്ങൾ, എസ്.എസ്.എൽ.സി.പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിർമ്മിച്ച മാസ്ക്കുകൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ മുഹമ്മദ് ചങ്ങനക്കാട്ടിൽ, വിളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നീല ടി സുധാകരനും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

%d bloggers like this: