എടപ്പലം പി ടി എം വൈ എച്ച് എസ് എസ്‌ പ്ലസ്‌ടു പരീക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ കോവിഡ് മുന്കരുതലുകളോടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു

എടപ്പലം പി ടി എം വൈ എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ പ്ലസ്‌ടു പരീക്ഷക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കോവിഡ് മുന്കരുതലുകളോടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു

%d bloggers like this: