വിളയൂർ എടപ്പലം മേമത്ത് മഹല്ലിൽ വലിയപാലത്തിൽ വി പി കുഞ്ഞിമൊയ്ദീൻ എന്ന വാപ്പു മരണപ്പെട്ടു

വിളയൂർ :എടപ്പലം മേമത്ത് മഹല്ലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വലിയപാലത്തിൽ വി പി കുഞ്ഞിമൊയ്ദീൻ എന്ന വാപ്പു എന്നവർ മരണപ്പെട്ടു. PTM യത്തീംഖാന മുൻ മാനേജർ, മുസ്ലിം ലീഗ് വിളയൂർ

Read more